Pneumatic conveying ลดการใช้แรงงาน แล้วใช้อุปกรณ์ในการทำงานแทน

Pneumatic conveying ลำเลียงวัสดุด้วยลม

เมื่อวัตถุดิบประเภทผงปริมาณมาก เช่น แป้ง น้ำตาล เกลือ แคลเซียมคาร์บอเนต หรือวัตถุดิบอื่น ๆ ต้องการการขนส่งอย่างมี ประสิทธิภาพจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ระบบลำเลียงด้วยแรงลมสามารถนำมาใช้งานได้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบประเภทผงที่ต้องการ ขนถ่าย ระยะทางที่ต้องขนถ่าย และปริมาณงานที่ต้องทำ นอกจากนี้ยังต้องมีการพิจารณาว่าวัตถุดิบประเภทผงที่จะขนถ่ายด้วยระบบลำเลียงด้วยแรงลม Pneumatic conveying นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผสมแล้วหรือไม่

โดยทั่วไประบบ Pneumatic conveying มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันสองประการ ได้แก่ ระบบลำเลียงสุญญากาศและระบบ ลำเลียงด้วยแรงดัน ขึ้นอยู่กับงานขนถ่ายวัตถุดิบปริมาณมาก โซลูชันทั้งสองระบบมีข้อดีและประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ววิธีการ Pneumatic conveying ที่แตกต่างกันสามารถจำแนกได้ดังนี้ การลำเลียงด้วยแรงลมเฟสเจือจาง การ ลำเลียงด้วยแรงลมเฟสกึ่งหนาแน่น การลำเลียงด้วยแรงลมเฟสหนาแน่น การลำเลียงด้วยแรงลมกระตุ้น และการลำเลียง ด้วยแรงลมแบบปิดกั้นการไหล วัตถุดิบปริมาณมากสามารถลำเลียงได้ทั้งแบบต่อครั้งและแบบต่อเนื่อง การลำเลียงปริมาณน้อยแบบต่อครั้งอาจเป็นส่วนประกอบของการลำเลียงวัตถุดิบปริมาณมากครั้งเดียว แต่โดยปกติแล้วเรามักจะกล่าวถึงการจัดการต่อครั้ง Pneumatic conveying ที่ไม่ต่อเนื่องตามลำดับ เมื่อการบรรจุวัตถุดิบต้องหยุดพักตามช่วงเวลาเพื่อการระบายออก ปริมาตรที่รับมานี้อาจเข้าสู่เครื่องรับสุญญากาศที่มีวาล์วผีเสื้อ

ในทางตรงกันข้ามกับเครื่องชั่งขนาดใหญ่ เราอาจลำเลียงวัตถุดิบปริมาณมากอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดการทำงาน เพื่อให้การลำเลียงด้วยแรงลมเป็นไปอย่างต่อเนื่องควรใช้ตัวหมุนเพื่อเติมส่วนผสมหรือวาล์วโรตารีที่จุดป้อนหรือระบายวัตถุดิบ

รูปแบบการเคลื่อนที่ของลำเลียงวัตถุดิบปริมาณมากด้วยระบบ Pneumatic conveying

อาจเห็นรูปแบบการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของอากาศ คุณสมบัติทางกายภาพของ วัตถุดิบปริมาณมาก สภาพเทอร์โมไดนามิกส์ของอากาศ และอัตราส่วนมวลของแข็งต่ออากาศ รูปแบบการเคลื่อนที่ทั้งหมดนี้ สามารถจำแนกได้เป็นสองเงื่อนไขหลักของการทำงาน ได้แก่ การทำงานแบบลอยตัวและการทำงานแบบไม่ลอยตัว

การทำงานแบบลอยตัวนั้นเราถือเป็นการลำเลียงเฟสเจือจาง การลอยตัวหมายถึงอนุภาคเดี่ยวลอยอยู่ในอากาศอย่างสมบูรณ์ หรือในกรณีที่เป็นวัตถุดิบที่สามารถระเบิดได้ ก็จะลอยตัวอยู่ในก๊าซที่เลือกใช้สำหรับการลำเลียง เช่น ก๊าซไนโตรเจน เป็นต้น

Pneumatic conveying ข้อดีเมื่อเทียบกับการลำเลียงระบบอื่น

1. ช่วยทำให้สภาพการทำงานและผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น
2. เป็นระบบปิด ทำให้ช่วยลดปัญหาการสูญเสียวัสดุจากการรั่วหรือการตกค้างในบรรจุภัณฑ์
3. ท่อลำเลียงสามารถออกแบบให้รองรับการใช้งานได้ดีเนื่องจากสามารถติดตั้งได้ในที่ที่จำกัด
4. ระบบสามารถออกแบบให้มีจุดรับวัสดุและ จุดส่งวัสดุได้หลาย ๆ จุดทำให้สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งาน
5. การบำรุงรักษาและควบคุมทำได้งาย มีต้นทุนการบำรุงรักษาระบบค่อนข้างต่ำ